Auto Chia Sẻ Bài Viết Vào Nhóm

CẤU HÌNH AUTO SHARE NHÓM

Note
- Để 1 token 1 dòng
- Check token live ở đây
- Check Post để kiếm tra post đã bị xóa chưa
- Clear Logs để xóa log nếu quá dài

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG AUTO SHARE NHÓM

  Tổng token0
  ID Postnull
  Share thành công0
  Đang Share:null
  Số nhóm của token0
  Share lỗi0